Organe de conducere si control

Membrii Consiliului de Administratie
POPESCU CRISTINEL SANDU - presedinte
OPRICA HORIA MIHAI - membru 
POPESCU JENICA - membru

Conducerea
POPESCU CRISTINEL SANDU - Director General
BERBEC ION - Director Adjunct

Control Intern
CROITORU ANCA GEORGIANA - voltinvest@voltinvest.ro

TERINEANU MAGDALENA - voltinvest@voltinvest.ro

Auditor Financiar
JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L.

Auditor Intern
AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L.

Reprezentantul cu protectia datelor cu caracter personal
PATRICHI ION